සියළුම පේන්ට් වැඩ

ඇතුලත ආලේප කිරීම (පොටි ඇද ෆිනිෂ් කිරීමට) වර්ග අඩි 1 රු 22/=
පිටත ආලේප කිරීම (පොටි ඇද ෆිනිෂ් කිරීමට) වර්ග අඩි 1 රු 17/=

පොලිෂ් වැඩ (NC Water Base) = වර්/ අඩි 1 රු 80/=

සියළුම ඇළුමේනියම් වැඩ
0712296499
0773664449

Additional Info

LanguageEn

Comments

Leave a Reply