අපි ඔබට
පහලොස් වසරක වෘත්තීය පළපුරුද්ද සමඟින් ක්ෂේත්රයේ අවම මිල ගනන් සහ වගකීමක් සහිත සේවාවක් ලබා දෙන්නෙමු.
– නිවාස සහ ගොඩනැගිලි සඳහා එකලා තෙකලා (Single Phase /Three Phase) විදුලි පරිපථ ගොඩනැගීම
– පරණ විදුලි පරිපථ නවීකරණය

GI conduit,tracking,ladder,tray ආදී ඕනෑම ක්රමවේදයකට කර්මාන්ත ශාලා සහ ගබඩා සංකීර්ණ වයරින් කිරීම
– ආයතන,නිවාස,ගොඩනැගිලි සඳහා විදුලි නඩත්තු සේවාවන් සැපයීම. ( අයකිරීම් සේවාවන් සැපයීම මත පදනම් වන අතර ලියාපදිංචි සේවාදායකයන් සදහා ප්රමුඛතාවය )
– සියළු විදුලි පරිපථ පරීක්ෂා කිරීමේ සේවාව (earth testing,insulation testing, earth testing etc.)
– හදිසි අවස්ථා සඳහා විදුලි කාර්මික සේවාවන් (circuit tripping fault, short circuit problems, power shutdown fault etc, )
– විදුලි පරිපථ ආරක්ෂණ සේවාවන් (lightning arrester,surge arrester, earth conductors )
– ගෙවතු,මං මාවත් ආලෝකරණය සඳහා විශේෂ පරිපථ ගොඩනැගීම්

එමෙන්ම ඔබට විශේෂ වරප්රසාද ගොන්නක්
– වයරින් පොයින්ට් 10< සඳහා විශේෂ වට්ටම්
– නොමිලේ ඇස්තමේන්තුව
– සියළු බිල්පත් සඳහා විශේෂ වට්ටම්
– තෝරාගත් තෙකලා පරිපථ සඳහා වරලත් ඉංජිනේරු පරීක්ෂණය නොමිලේ

for your all electrician needs just dial out service hotline. Technical college qualified / 15 years experiences) 0716091515 ( Thilakasiri Dissanayake )

Additional Info

LanguageEn

Comments

Leave a Reply