නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ බිත්ති නැවත පින්තාරු

කිරීමට කාලය පැමිණ ඇත්නම් හෝ යම් විශේෂ අවස්තාවක්

සඳහා එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නම් , කඩ්තොලු රහිත බිත්ති සඳහා

වර්ග අඩියකට අයකිරීම රුපියල් 5 යි.නැතහොත් දිනක

අයකිරීම රුපියල් 2300යි. (කඩතොලු සහිත නම් පැමිණ

පරීක්ෂා කර බලා මිලගණන් සාකච්ඡා කල හැක.)

Wall art paintings :නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ

පෙනුම ඉහල නැංවීමට උපකාරී වන සරළ බිත්ති අලංකරණ

පින්තාරු කිරීම. අදාල ස්ථානයට වඩාත්ම ගැලපෙන

නිර්මාණය ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව පින්තාරු කර දිය හැකිය.

සාධාරණ අයකිරීම.

Kids room paintings.කුඩා දරුවන්ගේ කාමර ඔවුනට

වඩාත් ප්‍රිය ජනක ලෙස කාටුන් චරිත, සුරතල් සතුන් හෝ මල්

ආදිය පින්තාරු කර සකස් කරදිය හැක. මේ සඳහා යොදා

ගන්නා තීන්ත මිලෙන් වැඩි(Non toxic) වන අතර

සෞඛ්‍යයට අහිතකර නොවේ.

Commercial wall paintings:ව්‍යාපාරික ස්ථානයන්හි

ඇතුලත හෝ පිටත බිත්ති මත වෙළඳ සන්නාම , දැන්වීම් ,

ආදිය මුද්‍රිත අයුරින්ම පින්තාරු කර දිය හැක.සාධාරණ

අයකිරීම.

Portrait paintings: ඡායාරූප ආලේඛ්‍ය සිතුවමට

නැගීම.ලිනන් කඩදාසිය මත තෙල් සායමින් කරනු ලැබේ.

ශිල්පී; තුෂාර ජයතිස්ස
කිරිවත්තුඩුව, හෝමාගම.

Additional Info

LanguageEn

Comments

Leave a Reply